REGULAMIN

REGULAMIN SPRZEDAŻY OD 25 GRUDNIA 2014


1. Postanowienia ogólne. 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania sklepu internetowego liliafarby.pl
  prowadzonego przez Sprzedawcę firmę Liliafarby24 Ewa Obarzanek z siedzibą w Lisiej Górze
  ul. W. Witosa 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez organ: Wójt Gminy Lisia Góra
  o numerze identyfikacji podatkowej: NIP 993-041-11-33.

 2. Sklep Internetowy liliafarby.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
  Zamówienia są przyjmowane przez stronę
  liliafarby.pl, poprzez e-mail liliafarby@interia.pl lub telefonicznie 791-489-102

 3. Kontakt telefoniczny (patrz zakładka kontakt) z internetowym sklepem liliafarby.pl możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. Kontakt drogą elektroniczną możliwy jest przez całą dobę za pośrednictwem adresu mailowego liliafarby@interia.pl.
  Adres korespondencyjny: Sklep KOLOR ul. Słowackiego 6, 33-100 Tarnów.

 4. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

 1. Oferta

  1. Artykuły oferowane przez liliafarby.pl są nowe. W przypadku otrzymania towaru z wadą fizyczną Kupującemu przysługuje roszczenie reklamacyjne, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa
   i warunkami reklamacji.

  2. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie liliafarby.pl są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.
   Do każdego zakupu wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie Kupującego wystawiamy fakturę VAT

 1. Zasady składania zamówień

  1. Sprzedawca liliafarby.pl prowadzi działalność handlową poprzez serwis liliafarby.pl

  2. Podstawą do realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się w końcowym etapie składania zamówienia. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza.

  3. Zamówienia mogą być składane poprzez e-mail liliafarby@interia.pl lub telefonicznie 791-489-102.

  4. Sprzedawca liliafarby.pl ponosi odpowiedzialność za niezrealizowane zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwego działania systemów, sieci, itp.) i dołoży wszelkich starań, aby wszystkie usługi sklepu internetowego liliafarby.pl działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

  5. Sprzedawca liliafarby.pl przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, w ciągu całego roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta oraz dni powszednie po godzinie 13:00 będą realizowane następnego dnia roboczego.

 1. Formy płatności 

  1. Kupujący zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Towar zgodnie z obowiązującym przepisami
   prawa poprzez wybór możliwości, a) zapłata przelewem na rachunek bankowy,
   b) zapłata przy odbiorze (pobranie).

  2. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko kupującego.
   Brak tych informacji może wydłużyć okres zakończenia transakcji.

 1. Zasady dostawy zamówień 

  1. Przesyłki dostarczane są firmą kurierską na adres umieszczony w formularzu zamówienia.
   Dostawa produktów możliwa jest tylko na terenie Polski.
   Czas dostawy Towaru przez firmę kurierską wynosi przeważnie od 24 godzin do 2 dni roboczych.

  2. Koszt przesyłki pokrywa Kupujący.

 1. Gwarancje, reklamacje i zwroty towaru 

  1. Kupujący może składać sprzedawcy liliafarby.pl, reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem e-mail: liliafarby@interia.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
   Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   imię, nazwisko, adres, adres e-mail,
   datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
   przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądanie Kupującego,
   wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

  2. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania z powrotem towaru (uznanego za wadliwy) - warunek konieczny do wszczęcia POSTĘPOWANIA .

  4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

  5. Kupujący ma prawo wyboru sposobu zrealizowania reklamacji (Kupujący ma możliwość, po przyjęciu przez sklep wadliwego towaru, otrzymać zwrot pieniędzy, wymienić uszkodzony produktu na inny lub ma możliwość nowych zakupów na równowartość reklamowanego towaru).

  6. Kupujący (konsument) sklepu liliafarby.pl ma prawo dokonać zwrotu zakupionego produktu bez podania przyczyny.
   W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
   W terminie 14 dni kalendarzowych Kupujący może odstąpić od umowy.
   Termin czternastodniowy liczy się w przypadku umowy sprzedaży od dnia odebrania przesyłki przez Kupującego.
   Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli.

  7. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy podanego w zakładce Druki.
   Przesyłkę należy nadać na adres: Sklep KOLOR ul. Słowackiego 6, 33-100 Tarnów.
   Stosowne oświadczenie woli należy wysłać na adres sklepu podany powyżej lub przesłać w formie elektronicznej (np.e-mail) 

  8. Zwrot przedmiotu przez Kupującego powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.

  9. W terminie 14 dni kalendarzowych sprzedawca liliafarby.pl dokona zwrotu pieniędzy. Termin 14 dni liczy się od dnia odstąpienia od umowy (jest to dzień, w którym sprzedawca otrzyma oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy). Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 1. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe Kupujących są gromadzone poprzez formularz danych kontaktowych Kupujących, są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

  2. Materiały reklamowe mogą być wysyłane wyłącznie po wyrażeniu zgody Kupującego 
   i dotyczą ofert naszego sklepu. Bez zgody użytkownika nie są wysyłane żadne materiały reklamowe drogą e-mail, pocztową lub w inny sposób.

  3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnie 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz.883) dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Każdy Kupujący, którego dane znajdują się w bazie danych sklepu liliafarby.pl ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania i usuwania.

 1. Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca liliafarby.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, zastrzeżeniem, że nowe ustalenia nie dotyczą umów będących już w trakcie realizacji bądź zrealizowanych.

  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

   Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
   roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
   Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania
   reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy
   Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie.
   Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,
   znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Szanowni Państwo

Niniejszym wskazuję, że realizacja uprawnień z tytułu rękojmi (składanych reklamacji) wobec stwierdzonych przez Kupującego wad produktu dotyczących zakupionych w naszej Firmie produktów wymaga zachowania stosownej procedury, zgodnie z przepisami prawa. Zapewniamy, że każdy przypadek zgłoszonej reklamacji jest przez nas badany wnikliwie i zgodnie ze stanem faktycznym. Nie można jednak uznać reklamacji za uzasadnionej, a przede wszystkim za złożonej skutecznie, jeżeli produkt nie zostanie nam odesłany. W takiej bowiem sytuacji, nie mając produktu, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dany produkt ma rzeczywiście wadę, czy też składana reklamacja ma podłoże zupełnie inne. Żądanie zwrotu kwoty zakupu bez odesłania produktu traktujemy jako próbę oszustwa. W przypadku złożenia reklamacji co do zakupionego produktu logicznym jest, że produkt należy sprzedawcy odesłać.

Jednocześnie informuję, że jeżeli w jakikolwiek sposób narażone zostanie dobre imię Firmy poprzez podawanie obraźliwych lub nieprawdziwych informacji o Firmie, zwłaszcza publicznie za pośrednictwem jakiegokolwiek środka przekazu, zostaną wyciągnięte z tego faktu konsekwencje prawne, w tym wynikające z przepisów o ochronie dóbr osobistych wraz z roszczeniami odszkodowawczymi za poniesioną z tego tytułu szkodę.

Uprzejmie prosimy też o niezastraszanie nas opublikowaniem takich danych w przypadku nie zgłoszenia skutecznie reklamacji (nie wysłania do nas produktu) żądając szantażem zwrotu kwoty zakupu. Wszelkie tego typu wiadomości są przez nas archiwizowane i będą wykorzystane
w ewentualnym procesie sądowym.
 

 REGULAMIN SPRZEDAŻY DO 25 GRUDNIA 2014 ROKU 

1. Postanowienia ogólne

   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania sklepu internetowego liliafarby.pl prowadzonego przez Sprzedawcę Liliafarby Agnieszka Kuta ul. Słowackiego 6, 33-100 Tarnów NIP 993-026-95-025 Regon 122504513.

   2. Sklep Internetowy liliafarby.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę liliafarby.pl lub telefonicznie. Kontakt telefoniczny (patrz zakładka kontakt) z internetowym sklepem liliafarby.pl możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 16:30., w soboty od 8-13. Kontakt drogą elektroniczną możliwy jest przez całą dobę za pośrednictwem adresu mailowego: liliafarby@interia.pl

2.  Oferta

    1. Artykuły oferowane przez liliafarby.pl są nowe. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną Klientowi przysługuje roszczenie reklamacyjne, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami reklamacji.

    2. Wszystkie ceny prezentowane w sklepieliliafarby.plsą cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT. Do każdego zakupu wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT.

    3. liliafarby.pl zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów znajdujących się w ofercie, posiada również prawo do usuwania i dodawania towarów do oferty, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie po uprzednim poinformowaniu Klienta.

3. Zasady składania zamówień

    1. Podstawą do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się w końcowym etapie składania zamówienia. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza. liliafarby.pl weryfikuje zamówienia telefonicznie lub mailowo.

    2. W przypadku nie nawiązania kontaktu z zamawiającym w ciągu 7 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane.

    3. Zamówienia mogą być składane poprzez stronę liliafarby.pl 24/dobę lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:30, w sobotę w godzinach 8:00 – 13:00.

    4. Za moment przyjęcia zamówienia uznaje się fakt wysłania do Klienta wiadomości e-mail przez automatyczny serwis liliafarby.pl
     z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

    5. liliafarby.pl ponosi odpowiedzialność za niezrealizowane zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwego działania systemów, sieci, itp.)
     i dołoży wszelkich starań, aby wszystkie usługi sklepu internetowego liliafarby.pl działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

    6. Klient sklepu liliafarby.pljest informowany o stanie realizacji jego zamówienia.

4. Formy płatności

    1. Możliwe są dwa sposoby zapłaty;

     4.1.1 przedpłata- płatność przelewem na konto,

     4.1.2 pobranie- płatność w chwili odbioru zamówienia u kuriera lub na stanowisku odbioru przesyłek

(W tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko kupującego. Brak tych informacji może wydłużyć okres zakończenia transakcji).

5. Zasady dostawy zamówień

    1. Przesyłki dostarczane są na adres umieszczony w „formularzu zamówienia” firmą kurierską, pocztą.

    2. Czas dostawy wynosi od 1 do 8 dni łącznie z terminem realizacji – w zależności od wyboru sposobu dostawy.

    3. Koszt przesyłki pokrywa Klient, chyba że strony postanowią inaczej.

6. Gwarancje, reklamacje i zwroty towaru

    1. Jeśli Klient zauważy, że produkt, który otrzymał posiada wady jakościowe lub inne, ma prawo do złożenia reklamacji.

    2. Klient ma prawo wyboru sposobu zrealizowania reklamacji (Klient ma możliwość, po przyjęciu przez sklep wadliwego towaru, otrzymać zwrot pieniędzy, wymienić uszkodzony produktu na inny lub ma możliwość nowych zakupów na równowartość reklamowanego towaru).

    3. liliafarby.pl zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji
     od dnia zgłoszenia reklamacji, o podjętych czynnościach sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta.

    4. Jako konsument Klient sklepuliliafarby.pl ma prawo dokonać zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni kalendarzowych. Zwracany towar należy przesłać wraz z pisemnym oświadczeniem, w formie elektronicznej np. za pomocą wiadomości e-mail lub (po kontakcie Klienta z sprzedawca liliafarby.pl przesyła formularz zwrotu do wypełnienia na wskazany adres e-mail).

    5. Od daty oświadczenia o odstąpieniu z umowy Klient ma 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru.

    1. Zwrot pieniędzy będzie zrealizowany do 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania paczki zwrotnej, przelewem/przekazem na dane wskazane przez Klienta.

    2. Koszt transportu zwracanego produktu pokrywa Klient.

    3. Koszt transportu towaru uszkodzonego pokrywa liliafarby.pl

    4. Przesyłki wysłane na kosz sklepu liliafarby.pl bez wcześniejszego powiadomienia sprzedawcy liliafarby.pl nie będą odbierane.

7.  Ochrona danych osobowych

    1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przezliliafarby.plwyłącznie w celu realizacji zamówienia.

    2. Dane osobowe Klientów gromadzone poprzez formularz danych kontaktowych Klienta są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

    3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych sklepuliliafarby.plma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania i usuwania.

8.  Postanowienia końcowe 

   1. Sprzedawca liliafarby.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, zastrzeżeniem, że nowe ustalenia nie dotyczą umów będących już w trakcie realizacji bądź zrealizowanych.

   2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).